adduzunkopru.org

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ne Mutlu Türk'üm Diyene . . . K.ATATÜRK

ADD TÜZÜĞÜ

E-posta Yazdır

Atatürkçü Düşünce Derneği, 16.04.1993 tarih ve 21554 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 28.03.1993 tarih ve 93/4239 sayılı kararıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" arasına alınmıştır.

"KURULUŞ NEDENİ

Atatürk'ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.

Oysa Atatürk;

Sadece "bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker "değildir.

O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;

Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ;

Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan "nakil"e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , "akıl"a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;

Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;

Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak ,yapay eşitsizlikleri kaldıran;

İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;

Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan;

Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;

Misak-ı Millî sınırları içinde "Türk'üm" diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip;
yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;

Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar"ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;

Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;

Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;

"Yurtta barış, Dünyada barış" ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;

Dış politikada "Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma" ölçütünü ve "karşılıklılık kuralını" vazgeçilmez ilke yapan;

Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.

Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, "Atatürkçü Düşünce Derneği"ni kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.

Kurucular Kurulu-19 Mayıs 1989 "

BÖLÜM I
DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, AMACI VE ÜYELİK
DERNEĞİN ADI

MADDE 1. Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEğİ (ADD) adlı bir dernek kurulmuştur.
GENEL MERKEZ ve ŞUBELER

MADDE 2. Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır.

MADDE 3. Dernek Ankara'dan yönetilip yönlendirilen çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür.İstem gelmesi durumlarında, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun incelemesi sonucunda, Genel Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Atatürkçü Düşüce Derneği (ADD)Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Yurt içinde ve yurt dışında, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açılabilir. Yurt dışında açılan şubeler, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu (GYK) olurunu almadan bir üst kuruluşa (federasyon ya da konfederasyona) üye olamazlar.

Genel Merkez üye alımında bulunmaz. Üye alımları sadece şubelerce yapılır. Genel Merkez Üyeleri Kurucu üyelerden oluşur. Bu kişiler aynı zamanda Genel Merkez Yönetim , Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Genel Merkez delegelerini oluştururlar.
DERNEĞİN AMACI

MADDE 4. Derneğin amacı; Atatürk'ün önderi olduğu Türk Devrimi'ni ve bu Devrimin temelini oluşturan başta Altıok, Atatürk ilkelerini her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliştirici nitelikteki düşünce sistemini, Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını,Atatürk'ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı girişim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşımı vermektir.

Atatürk'ü, Atatürkçülüğü ve her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini bu bağlamda birleştirip Atatürk'ün belirlediği erekler doğrultusunda atılımları yaygınlaştırıp sürdürmek, devrim karşıtlarının ulusal yaşamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermelerini gerçekleştirmektir.

Atatürk'ü, yapıtlarını ve Atatürkçü düşünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür kalkışmaya, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, Atatürk'ün anlayışının, düşüncesinin,ilke ve atılımlarının özünü tüm anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır.

Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş sosyal hukuk devleti niteliğiyle sonsuza değin bağımsız yaşatma istencini ve bu yolla Türkiye aydınlanmasını güçlendirmektir.
AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

MADDE 5. Dernek, amacına ulaşmak için :

a) Türk Devrimi'ni, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, başta siyasal ve ekonomik, her alanda tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, Lozan Barış Antlaşması, lâik cumhuriyet, eğitim ve öğretim birliği olmak üzere Atatürk'ün devrim ve ilkelerini tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalışmalara öncelik ve ağırlık verir. Yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle Atatürk'ün söz, yazı ve eylemleriyle birlikte başkalarınca aktarılan ve değerlendirilen görüşlerini de ortaya çıkarır, sonuçlarını yayımlar.

b) Atatürkçü Düşünce konusunda gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere uzmanlar kurulu niteliğinde Atatürk Akademisiyle bu Akademiye bağlı enstitüler, araştırma merkezleri, Atatürk Belgeliği kurar.

c) Türk Devrimi'yle Atatürk ilkelerinin, Atatürk'ün görüş ve davranışlarının düşün kaynağını devrimci anlayış ve tutumla halk kitlelerine yansıtıp benimseterek, Türkiye'nin sorunlarına Atatürkçülük yönünden çözümler üretir ve O'nun düşünce kalıtını korumak için Ulusumuzdaki birikimi devinime sokar.

d) Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleştirmek, Ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca usa, bilime ve barışseverliğe öncelik vererek Atatürk'ün amaçladığı çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalışmaları yapar .

e) Görüşlerini duyurmak ve benimsetmek için her tür bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenler ve düzenletir. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürebilir .Bu doğrultuda basın yayın kuruluşları (yazılı ve görsel), bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştirir. Yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, Kemalist kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar, benzer çalışmalarda bulunur.

f) Eğitsel, öğretisel, ekinsel, bilimsel ve tüm toplumsal çalışmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanatevi açar ya da açtırır; sanat, ekin, turizm, spor ve öbür toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler, yaraşır olanlara ödül ve burs verir.

g) Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür ,sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler, yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletebilir (Üye olmayanlarla küçük yaştakilerin spor ve sanat etkinlikleriyle eğitim ve öğretim vb. çalışmalarından yararlanmaları velilerinin oluruyla Yönetim Kurulu kararına bağlıdır).

h) Üyelerinin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açabilir.

i) Derneğin amacına ulaşmasında akçalı olanakları sağlamak için Vakıf kurabilir ya da kurulmuş vakıflara katılabilir.

j) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, yazanaklar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

k) Her alanda kişi ve kurum olarak yılın Atatürkçülerini belirler, belge ve ödül verir.

l) Dernek; amacı doğrultusunda çalışan öbür dernek, vakıf vb. demokratik kitle kuruluşlarıyla Kemalist çizgi temel alınarak ortak çalışma alanı (platform) oluşturur.

m) Yurtdışı şubeler aracılığıyla öbür benzer Kemalist dernek, vakıf vb. kuruluşlarla dayanışma sağlayarak uluslararası etkinliklerde bulunur. Yabancı ülkelerin yazılı düzenlemeleri dikkate alınarak açılacak bu şubeler de, tıpkı yurtiçi şubeler gibi dernek tüzüğüne uygun çalışmalar yapar ve Genel Merkez Genel Kurullarına üye sayılarına uygun delegelerle katılabilirler. Genel Merkezin yurtiçi şubeleri dikkate alarak hazırladığı genelgeler ve aldığı kararla,r yurtdışı şubeler için de geçerlidir.

n) Dernek büro hizmeti, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Ücretli alınması Genel Merkezin onayına bağlıdır.

ÜYELİK

MADDE 6. Derneğin "Kuruluş Nedeni"ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dernekler Yasası'nın öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş her yurttaş Derneğe üye olabilir.

a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye'de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

b) Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş üç fotoğraf ekli, iki üyenin tanıtmasını ve sabıkası olup olmadığına ilişkin kendisinin, tanıtan üyenin ya da şube yetkililerinin imzalı açıklamasını içeren üyelik başvurusu, ilgili Şube Başkanlığı'na verilmesiyle başlar.

Başvurular, Şube Yazmanınca incelenir varsa eksiklikler tamamlattırılarak, Genel Merkezin başvuru hakkındaki görüşünün alınması için Genel Merkez Genel Sekreterliğine gönderilir.

Genel Merkez Genel Sekreterliğince üye hakkında belirtilen görüşün Şube Yönetimine gelmesinden itibaren başvuru Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı gündemine alınır.

Şube yönetim kurulu üyelik başvurusu hakkında kabul ya da red kararı verir.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul şeklindeki kararını , Genel Merkeze gönderir ve Genel Merkez Yönetim Kurulunca üye kayıt numarası ve üye kimlik kartı alması ile üye kayıt defterine kaydedilir.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe red kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

Tüm bu üyeliğe kabul işlemleri 30 gün içinde yapılmak zorundadır.

c) Başvuru belgesi ilgili Şubede saklanır.

Üyeler, eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır.

ÜYELİK ÖDENTİLERİ

MADDE 7.

a.Üyelik Ödentisi yıllık 12 YTL.-(oniki YTL) dir. (aylık bir YTL.-) Üyelik ödentisi her yılın başında peşin veya Nisan ve Eylül aylarında taksitli olarak ilgili Şubeye ödenir. Bu miktarları artırmaya Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Ödenti yıl sonuna dek ödenmez ise üyelik, şube yönetim kurulu kararı ile bildirimsiz olarak düşürülür.

b. Yeni Üye olanlardan giriş ödentisi (kimlik bedeli dahil) 5 YTL (beş YTL ) alınır. Üyelik başvurusunda bulunan kişi, başvuru formunu ilgili Şubeye teslim eder. Şube Yönetim Kurulunca başvurusu kabul edilen Aday Üye, giriş ödentisinin tamamını Genel Merkezin banka veya posta çeki hesabına yatırıp, alındısını ilgili Şubeye teslim ettikten sonra Şube, Aday Üyenin ödenti alındısından Genel Merkez’e göndermesi gereken bölümünü üç ay içinde Genel Merkeze göndermekle yükümlüdür.

c. Üyelerin ödentileriyle ilgili izleme görevi Şubelerce yapılır.

d. Yıllık üye ödentilerinin üçte biri Genel Merkeze gönderilir.


ÜYELİĞİN DÜŞMESİ, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 8.

a) Yıllık ödenti yükünü süresi içinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği, 31 Aralık tarihi itibarıyla Şube Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür ve durum Genel Merkez’e bildirilerek kayıtlara geçirilir. Kaydı kapatılan kişi geçmişe dönük ödenti borçlarını ödemeden yeniden üye olamaz.

b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.Üyenin istifa dilekçesi ilgili yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Bu durum Genel Merkeze bildirilerek üyenin kaydı silinir.

c) Üyelik için yasal koşulları yitirenlerle Dernek Tüzüğündeki "Kuruluş Nedeni" ne, amaca, amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve Dernek kararlarına aykırı çalışmalarıyla üyelikle bağdaşmayan eylemleri saptananlar, Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine karşı davranışlara girenler, Tüzüğe aykırı tutumlarıyla Dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülenler, Dernek çalışmalarını aksatanlar, Derneğe, üyeleriyle organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunanlar; genel ahlâk kurallarını çiğneyenler hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanarak Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakları vardır.

Haklarında çıkarmayı gerektiren yakınmada bulunulan üyelerle ilgili belgeler, bağlı bulunduğu Şubenin aldığı yazılı savunmalarıyla birlikte Genel Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Yazmanlığa gönderilir. GYK, soruşturma açılmasına karar verdikten sonra dosyayı Genel Disiplin Kurulu'na iletir. Genel Disiplin Kurulu'nun en geç bir ay içinde bildireceği görüş ve kanaat ile birlikte dosya karar verilmek üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna iade edilir.Genel Merkez Yönetim Kurulu gereği yapılmak üzere, üye ile ilgili raporu şube yönetim kuruluna gönderir.Karar şube yönetim kurulu tarafından verilir

GYK, soruşturma açmaya yeterli bulmadığı dosyayı Genel Disiplin Kurulu'na göndermeyerek soruşturmanın genişletilmesi için Şubesi'ne geri çevirebilir ya da Şube'nin istemini reddeder.

Düşme , ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma üye kayıt defterine işlenir.

Üyelikten çıkarılma kararları tüm Şubelere duyurulur. Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye, borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.
ONUR ÜYELİĞİ

MADDE 9. Derneğin amaçlarının gerçeklemesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek ya da tüzel kişilere, Şube Yönetim Kurullarının ya da en az iki üyesinin önerisi üzerine Genel Yönetim Kurulu'nun 2/3 oyla alacağı kararla ya da Genel Kurul kararıyla onur üyeliği verilir. Onur üyeleri, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılıp konuşma yapabilirler, oy kullanamaz, organlara seçilemez ve ödenti vermezler. Onur üyeliği belgesi ve kimlik kartı kendilerine ayrıca sunulur.

 

Devamını oku...

Özgürlük
Adalet
Eşitlik
Kardeşlik

Türkiye'nin İlk Özgürlük Anıtı

Duyurular

Uzunköprü'nün Tarihçesi


Buradasınız : DERNEĞİMİZ ADD Tüzüğü